นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า
1. การแจ้งประสงค์ หรือ ความต้องการเรื่องขอคืนเงิน/ขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ผ่านช่องทางเว็ปไซน์ หรือ Line OA หรือ Inbox หรือ E-mail โดยการขอคืนเงินหรือคืนสินค้าเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้:-

1.1 ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
1.2 สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
1.3 ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
1.4 สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือไม่ตรงกับข้อตกลงของผู้ซื้อ

2. ห้ามการเปลี่ยนใจ
ผู้ซื้อไม่อาจขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

3. สภาพของสินค้าที่คืน
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับ

4.  ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ผู้ขายจะต้องเจรจาหารือและตกลงร่วมกันกับลูกค้าว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

5. การคืนเงิน
ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนครบตามจำนวนหลังจาก ผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืน และได้ตรวจสอบสภาพสินค้าแล้วว่า”สมบูรณ์ ครบถ้วน” ยกเว้นกรณี สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหายบางส่วน หรือไม่ครบตามจำนวน ผู้ขายจะประเมิณความเสียหาย แล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะหักค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยให้ทำการตกลงร่วมกันและส่งข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

6. วิธีการคืนเงิน
ผู้ขาย จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ซื้อตามเงื่อนไข และจำนวนที่ได้ตกลงกันภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบสภาพเรียบร้อย
โดยลูกค้าจะต้องส่งเลขที่บัญชี พร้อม E-mail หรือ Line ID: หรือ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ขายส่งหลักฐานการโอนเงินคืน